Meldcode

Wij als professionals hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de zorgvragers met wie wij in ons werk te maken hebben. Wij zijn degenen die in actie moeten komen als er mogelijk sprake is van (kinder)mishandeling of huiselijk geweld. SGH heeft een protocol meldcode opgesteld welke uitlegt hoe wij als professionals handelen als wij een vermoeden van mishandeling hebben. Zorgen over een kind hoeven niet op kindermishandeling of huiselijk geweld te duiden. Ze kunnen ook te maken hebben met de opvoeding.

Waarvoor is er een meldcode?
Als professional binnen Stichting Groen Hulpverlening waarborgen wij de veiligheid van onze zorgvragers en hun omgeving. Zijn er vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, fysiek geweld, maar ook vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing, dan doorloopt de begeleider in samenwerking met de zorgmanger de stappen van de meldcode.

Hoe werkt de meldcode?
Iedere organisatie is wettelijk verplicht om de 5 stappen in haar meldcode op te nemen. SGH houdt zich aan de professionele norm, melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Beroepsgeheim en de meldcode
Bij het vervallen van artikel 53 lid 3 van de Wet op de Jeugdzorg treedt binnen SGH de wet meldcode in werking. Hierin staat omschreven dat de professional een meldrecht heeft. Dit houdt in dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld mogen melden bij VT. Ook zonder toestemming van de betrokkenen.

Informatie over de meldcode
Via de website van rijksoverheid staat informatie over de meldcode uitgebreid omschreven. Geeft dit onvoldoende antwoord op een vraag, dan kan de rijksoverheid gebeld worden voor meer informatie op het nummer 1400. Het telefoonnummer van VT is 0800-2000. Ook kan er voor meer informatie contact opgenomen worden met de directe leidinggevende.